سیر تاریخی و رویکرد ژانرهای عکاسی – آکادمی هنر های معاصر