دوره شش ماهه عکاسی از عین تا ی – آکادمی هنر های معاصر