ترکیب بندی و شناخت عناصر تصویر – آکادمی هنر های معاصر